به گزارش بهبهان نو به نقل از روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی بهبهان، طی حکمی از سوی دکتر محمد صباغان رئیس دانشکده علوم پزشکی بهبهان، آقای دکتر محمدرضا خواجه پور به سمت سرپرست جدید ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺒﻬﺎﻥ منصوب شد.

به گزارش بهبهان نو به نقل از روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی بهبهان، طی حکمی از سوی دکتر محمد صباغان رئیس دانشکده علوم پزشکی بهبهان، آقای دکتر محمدرضا خواجه پور به سمت سرپرست جدید ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺒﻬﺎﻥ منصوب شد.