اعضای کمیسیون انرژی مجلس دوازدهم مشخص شدند. عضویت مجدد محمدطلا مظلومی در کمیسیون انرژی

اعضای کمیسیون انرژی مجلس دوازدهم مشخص شدند.

 

۱. محمد رشیدی

۲. روح الله متفکرآزاد

۳. رضا سپهوند

۴. مصطفی نخعی

۵. حمیدرضا عزیزی فارسانی

۶. جواد سعدون زاده

۷. امید کریمیان

۸. محمد بهرامی

۹. فرهاد شهرکی

*۱۰. محمدطلا مظلومی*

۱۱. غلامرضا دهقان ناصرآبادی

۱۲. سید اسماعیل حسینی

۱۳. عبدالحسین همتی

۱۴. موسی احمدی

۱۵. احمد مرادی

۱۶. سید موسی موسوی

۱۷. رمضانعلی سنگدوینی

۱۸. منصور شکرالهی

۱۹. فتح‌الله حسینی

۲۰. جلیل مختار

۲۱. مهدی کوچک زاده

۲۲. مالک شریعتی

۲۳. محمد کعب‌عمیر

 

رئیس، نایب رئیس و سخنگوی کمیسیون نیز بزودی مشخص خواهند شد.