بهبهان نو – رئیس دادگستری شهرستان بهبهان از افزایش بد قولی در باز پرداخت وجه، مطابه‌ی خسارت، مطالبه سفته و مطالبه مهریه خبر داد. وی تعداد شکایت در تقاضای وجه و یا بدقولی در پرداخت با افزایش ۱۹ درصدی ۱۷۶۴ فقره، مطالبه‌ی خسارت با افزایش ۳۹ درصدی ۱۱۲۶ فقره، مطالبه سفته با افزایش ۳ درصدی […]

بهبهان نو – رئیس دادگستری شهرستان بهبهان از افزایش بد قولی در باز پرداخت وجه، مطابه‌ی خسارت، مطالبه سفته و مطالبه مهریه خبر داد.

وی تعداد شکایت در تقاضای وجه و یا بدقولی در پرداخت با افزایش ۱۹ درصدی ۱۷۶۴ فقره، مطالبه‌ی خسارت با افزایش ۳۹ درصدی ۱۱۲۶ فقره، مطالبه سفته با افزایش ۳ درصدی ۴۴۶ فقره و مطالبه مهریه را با افزایش ۱۰ درصدی ۵۳۲ فقره اعلام کرد.

 

مشروح خبر:

https://behbahanno.ir/1697/