میرزا سلطان محمد خان منصوری طباطبایی سوار بر اسب سفید در راه کنسولگری انگلیس در بوشهر برای شکایت و اعلام جنگ علیه بختیاری و قشقایی ها که بعد از انقلاب مشروطه قدرت را به دست گرفته بودند و با حمایت انگلیس به مردم بهبهان ظلم می کردند .

بهبهان نو – تاریخ و فرهنگ بهبهان – میرزا سلطان محمد خان منصوری طباطبایی سوار بر اسب سفید در راه کنسولگری انگلیس در بوشهر برای شکایت و اعلام جنگ علیه بختیاری و قشقایی ها که بعد از انقلاب مشروطه قدرت را به دست گرفته بودند و با حمایت انگلیس به مردم بهبهان ظلم می کردند .

 

البته در آن زمان میرزا علیرضا بهادر دیوان زنده بودند و ایشان به نیابت پدرشان رفتند، بعدها به دلیل همکاری میرزا سلطان محمد خان با رضا خان سردار سپه و شکست تجزیه طلبان و شورشی های خزعلی به لقب سردار امجد بهبهانی به ایشان اعطا شد و دست جریانات تجزیه طلب و انگلیس از خوزستان کوتاه گردید

 

ارائه شکایت میرزا سلطان محمد خان منصوری طباطبایی به کنسولگری انگلیس در بوشهر دلیل ظلم به مردم بهبهان

  • منبع خبر : تاریخ و فرهنگ بهبهان