برای اصنافی که پروتکل های بهداشتی را مراعات نمی‌کنند در مرحله اول تذکر داده می شود.

👤رئیس جمهور:
🔺برای اصنافی که پروتکل های بهداشتی را مراعات نمی‌کنند در مرحله اول تذکر داده می شود.

🔺در مرحله دوم ۳۰۰ هزار تومان جریمه می‌شوند.

🔺در مرحله سوم یک میلیون تومان جریمه می شوند و اگر تخلف ادامه داشت آن واحد صنفی پلمپ خواهد شد.