بهبهان با ۳۱/۹ درجه سانتیگراد گرم ترین نقطه خوزستان در شبانه روز گذشته بود

♦️بهبهان گرم ترین نقطه خوزستان!

 

🔺بهبهان با دمای ۳۱/۹ درجه سانتی گراد در شبانه روز گذشته گرم ترین نقطه خوزستان بوده است/بهبهان نو

Negar ۲۰۲۱۰۳۲۶ ۱۴۴۴۵۰