بخشنامه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت بهداشت با موضوع بند (پ) ماده (۱۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به نقل از روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی بهبهان، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۶‏‏/۱۱‏‏/۱۴۰۲ با توجه به سؤالات دستگاه‌های اجرایی به‌منظور رفع ابهام و ایجاد رویه واحد اداری […]

بخشنامه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت بهداشت با موضوع بند (پ) ماده (۱۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

به نقل از روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی بهبهان، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۶‏‏/۱۱‏‏/۱۴۰۲ با توجه به سؤالات دستگاه‌های اجرایی به‌منظور رفع ابهام و ایجاد رویه واحد اداری و استخدامی درخصوص نحوه اعمال افزایش سنواتی (موضوع بند (پ) ماده (۱۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مصوب ۲۴‏/۰۸‏/۱۴۰۰) به استناد ردیف‌های (۴) و (۹) جزء (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح ذیل است:

https://pr.kmu.ac.ir/fa/ndt/60032/1