امسال قصد داریم تک تک ادارات و نهادهای عمومی را رصد کنیم جایی که آراستگی دیدیم تشویق و هر کجا هرج و مرج، شلختگی و بی تفاوتی دیدم در معرض دید مردم بی تفاوت بهبهان خواهیم گذاشت بلکه گره ای از نابسامانی باز شود.

بهبهان نو – یکی از ضعف های ما مردم بهبهان بی تفاوتی شدید نسبت به مسائلی به ظاهر کم اهمیتی است که از روی عادت و تکرار تبدیل به معضلاتی شده که چهره شهر را زشت و زننده تر کرده و ظاهرا ترمز این شلختگی محیط شهری قرار نیست کشیده شود.

با توجه به ذائقه مردم بهبهان مسئولان شهر نه تنها از این قافله و قائله عقب نمانده اند بلکه به طرز عجیبی پیشتازی در این هرج و مرج را دامن می زنند.

چند بار و به دقت به این تصویر نگاه کنید،اینجا ورودی اداره متمول تامین اجتماعی شهرستان است که بیشتر به ورودی بازار شام شباهت دارد.

با کدام متر و استاندارد این نما و وضعیت را در شان مردم با عزت اما بی خیال بهبهان دیده اید؟

امسال قصد داریم تک تک ادارات و نهادهای عمومی را رصد کنیم جایی که آراستگی دیدیم تشویق و هر کجا هرج و مرج، شلختگی و بی تفاوتی دیدم در معرض دید مردم بی تفاوت بهبهان خواهیم گذاشت بلکه گره ای از نابسامانی باز شود.

نقش مهم فرماندار شهر، به عنوان نماینده عالی دولت مردمی را در این حوزه بیش از پیش متذکر می شویم به امید آنکه شاید کارگر بیفتد.

مدیر مسئول بهبهان نو