منتظریم این داستان تلخ در بهار امسال به پایان برسد.

بهبهان نو – آیا دادستان بهبهان به عنوان مدعی العموم و مدافع شاخص حقوق شهروندان، قصد ورود و برخورد با ترک فعل کنندگان در خصوص موضوع قنات های عمیق بدون سرپوش را دارد؟
منتظریم این داستان تلخ در بهار امسال به پایان برسد.

 

سقوط دختر بچه ای ۱۲ ساله در چاه های اطراف منطقه سد آریوبرزن بهبهان

سقوط دختر بچه ای ۱۲ ساله در چاه های اطراف منطقه سد آریوبرزن بهبهان

 

بیشتر بخوانید:

چه کسی پاسخگو سقوط دلخراش دختر ۱۲ ساله در قنات بدون حفاظ در بهبهان است؟

 

سقوط دختر بچه ای ۱۲ ساله در چاه های اطراف منطقه سد آریوبرزن بهبهان