کسب سهمیه مسابقات اسایی کشتی فرنگی نونهالان توسط پهلوان امیر کاظمی و همچنین کسب سهمیه مسابقات آسیایی و جهانی نوجوانان کشتی فرنگی توسط پهلوان محمد کاظمی را به اهالی ورزش بهبهان تبریک عرض می گوییم، تاکنون شهر بهبهان نشان داده در همه رده های سنی و ورزشی پتانسیل افتخار آفرینی دارد.  

کسب سهمیه مسابقات اسایی کشتی فرنگی نونهالان توسط پهلوان امیر کاظمی و همچنین کسب سهمیه مسابقات آسیایی و جهانی نوجوانان کشتی فرنگی توسط پهلوان محمد کاظمی را به اهالی ورزش بهبهان تبریک عرض می گوییم، تاکنون شهر بهبهان نشان داده در همه رده های سنی و ورزشی پتانسیل افتخار آفرینی دارد.

 

کسب سهمیه مسابقات کشتی فرنگی

کسب سهمیه مسابقات کشتی فرنگی