قابل توجه مدیران محترم مدارس ابتدایی و اولیای گرامی دانش آموزان متقاضی ثبت نام پایه اول محدوده سنی دانش آموزان پایه اول ابتدایی در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ شهری: حداقل سن: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ حداکثر سن: ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ روستایی: حداقل سن: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ حداکثر سن: ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ حداکثر سن ثبت نام در پایه اول ابتدایی در مناطق شهری ۸ سال تمام […]

قابل توجه مدیران محترم مدارس ابتدایی و اولیای گرامی دانش آموزان متقاضی ثبت نام پایه اول

محدوده سنی دانش آموزان پایه اول ابتدایی در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

شهری:
حداقل سن: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
حداکثر سن: ۱۳۹۵/۰۷/۰۱

روستایی:
حداقل سن: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
حداکثر سن: ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

حداکثر سن ثبت نام در پایه اول ابتدایی در مناطق شهری ۸ سال تمام و در مناطق روستایی و عشایری ۱۰ سال تمام خواهد بود.