به گزارش بهبهان نو به نقل از روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی بهبهان، طی حکمی از سوی دکتر محمد صباغان رئیس دانشکده علوم پزشکی بهبهان، آقای کمال خوبانی به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشکده علوم پزشکی بهبهان منصوب شد.

به گزارش بهبهان نو به نقل از روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی بهبهان، طی حکمی از سوی دکتر محمد صباغان رئیس دانشکده علوم پزشکی بهبهان، آقای کمال خوبانی به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشکده علوم پزشکی بهبهان منصوب شد.