اخیرا افراد، شرکتها و مراکز متعددی بدون اخذ مجوزهای لازم اقدام به برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های پزشکی و پیراپزشکی مانند پرستاری، کمک پرستاری، دندانپزشکی، فوریتهای پزشکی و انجام امور زیبایی می نمایند.

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی بهبهان:

اخیرا افراد، شرکتها و مراکز متعددی بدون اخذ مجوزهای لازم اقدام به برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های پزشکی و پیراپزشکی مانند پرستاری، کمک پرستاری، دندانپزشکی، فوریتهای پزشکی و انجام امور زیبایی می نمایند.

با توجه به اینکه دوره های فوق فاقد وجاهت قانونی و مدارک صادر شده مورد تایید وزارت بهداشت نمی باشد. توصیه می شود از صرف مبالغ هنگفت و شرکت در کلاس های فوق قبل از استعلام از معاونت درمان و معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی بهبهان جدا خودداری نمایید.

بدیهی است شرکت در دوره های مذکور حقی برای افراد مبنی بر ایجاد اشتغال بصورت خصوصی یا دولتی ایجاد نمی نماید و خسارت ناشی از دریافت مدرک غیر معتبر متوجه اشخاص می باشد.