با سوش جدیدی به نام لاندا روبرو خواهیم شد و این سوش مرگ و میر بیشتری نسبت به نوع دلتا همراه خواهد داشت.

به گزارش بهبهان نو دکتر رمضا احدی در نشست خبری خود پیرامون واکسیناسیون در شهرستان گفت:

اولین مبارزه سراسری در جهان واکسیناسیون است که می‌توان گفت بیشترین تاثیر در کاهش مرگ و میر کادر درمان و بیماریزایی را داشت.

کادر درمان اولین گروه هدف دریافت واکسن بودند که در استخری از ویروس کرونا در حال کار و خدمات دهی هستند و تجربه استفاده واکسن برای کادری که روزی ۱۰ ساعت کار می‌کند نشان دهنده میزان اثر بخشی واکسن هاست.

از ابتدای معتقد بودم باید از تمامی توان برای واکسیناسیون بهره ببریم و تا جای ممکن دوز اول را تزریق کنیم، با این کار مردم به واکسیناسیون تشویق و تشنه دریافت نوبت دوم واکسن می‌شوند که این باعث افزایش مراقبت‌ها و رعایت بیشتر پروتکل‌های بهداشتی می‌شود.

با سوش جدیدی به نام لاندا روبرو خواهیم شد و این سوش مرگ و میر بیشتری نسبت به نوع دلتا همراه خواهد داشت.

باید برنامه‌ریزی های لازم را تا قبل از ورود سوش لاندا به کشور انجام دهیم و واکسیناسیون نوبت اول را تا پایان شهریور ماه و نوبت دوم را تا پایان مهر ماه به پایان برسانیم.

تنها راه حلی که میزان بیماران و بستری‌ها را کاهش می‌دهد واکسیناسیون است که امیدواریم چند هفته بعد از پایان واکسیناسیون شهرستان شاهد کاهش مرگ و میر و شدت بیماری باشیم.

به طور قطع یقین اگر با برنامه ریزی درست پیش برویم پیک بعدی کرونا را در کنترل خواهیم داشت.

همینطور که میزان مرگ و میر کرونا در پیک فعلی را در حداقل نگه داشتیم با واکسیناسیون می‌توانیم پیک‌های بعدی را نیز در حداقل قرار دهیم