به گزارش بهبهان نو ایستگاه پویش نذر کتاب به مدت ۴ شب در بهبهان به همت واحد فرهنگی کمیته امداد و مرکز نیکوکاری باران برپا شد.

به گزارش بهبهان نو ایستگاه پویش نذر کتاب به مدت ۴ شب در بهبهان به همت واحد فرهنگی کمیته امداد و مرکز نیکوکاری باران برپا شد.

این پویش در مدت ۴ شب توانست با جمع آوری کتاب‌های درستی به ارزش حدودی ۲۰۰ میلیون تومان قدم بزرگی برای ارتقای سطح تحصیلی دانش آموزان کمتر برخوردار شهرستان بهبهان بردارد.

کتاب‌های جمع آوری شده تحت نظارت کمیته امداد و مرکز نیکوکاری باران بین دانش آموزان کمتر برخوردار توزیع خواهد شد.