استانداری خوزستان: ساعت کار ادارات از فردا ١۶ شهریورماه در استان از ساعت ٧:٣٠ تا ١۴:٣٠ دقیقه خواهد بود

استانداری خوزستان:

ساعت کار ادارات از فردا ١۶ شهریورماه در استان از ساعت ٧:٣٠ تا ١۴:٣٠ دقیقه خواهد بود