تغییر مدیریتی در دانشگاه آزاد بهبهان صبح امروز سجاد طیبی به عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان منصوب و معارفه شد.

تغییر مدیریتی در دانشگاه آزاد بهبهان

صبح امروز سجاد طیبی به عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان منصوب و معارفه شد.