کلیه مراکز واکسیناسیون بهبهان پنجشنبه و جمعه دایر و آماده پذیرش شهروندان خواهند بود. (۱۸ و ۱۹ شهریور ۱۴۰۰)

پیرو پرسش های مکرر مخاطبان، بهبهان نو کسب اطلاع کرد:

کلیه مراکز واکسیناسیون بهبهان پنجشنبه و جمعه دایر و آماده پذیرش شهروندان خواهند بود. (۱۸ و ۱۹ شهریور ۱۴۰۰)

ضمنا مرکز علی ابن ابی طالب(میدان بسیج) در طول ۲۴ ساعت شبانه روز دایر می باشد.