بهبهان نو - بنابر گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی بهبهان ۱۳ بشکه روغن ذوب شده از چربی‌های مرغ و چربی‌های بطنی در خانه‌ای متروکه در بهبهان کشف شده است!

عجیب اما واقعی / کشف روغن ضایعات مرغ در بهبهان

بهبهان نو – بنابر گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی بهبهان ۱۳ بشکه روغن ذوب شده از چربی‌های مرغ و چربی‌های بطنی در خانه‌ای متروکه در بهبهان کشف شده است!

متأسفانه با کاهش قدرت خرید مردم، افرادی سودجو بدون توجه به سلامتی مردم به کسب سود از روش‌های مختلف روی آورده‌اند.

صبح امروز کارشناسان بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی بهبهان ۱۳ بشکه روغن تهیه شده از ضایعات مرغ، در خانه‌ای متروکه در بهبهان کشف شده است.

ضروریست مسئولین امر ضمن اتخاذ سیاست‌های مقتدرانه دامنه بازرسی‌های خود را افزایش دهند تا شاهد اینگونه سودجویی ها به قیمت جان و سلامتی مردم نباشیم.