تودیع و معارفه ریاست دانشگاه پیام‌نور با حکم ریاست دانشگاه پیام نور استان خوزستان دکتر روح الله نخعی به عنوان ریاست دانشگاه پیام نور بهبهان منصوب شد.

تودیع و معارفه ریاست دانشگاه پیام نور بهبهان

تودیع و معارفه ریاست دانشگاه پیام نور بهبهان

تودیع و معارفه ریاست دانشگاه پیام‌نور

با حکم ریاست دانشگاه پیام نور استان خوزستان دکتر روح الله نخعی به عنوان ریاست دانشگاه پیام نور بهبهان منصوب شد.