هیچ تکلیف و اجباری برای انجام واکسیناسیون دانش آموزان به عنوان پیش شرط ثبت نام در مدارس وجود ندارد.

واکسیناسیون کرونا پیش شرط ثبت نام در مدارس نیست

“واکسیناسیون کرونا” پیش شرط ثبت نام در مدارس نیست

ستاری‌فرد، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش:

تاکنون، هیچ تکلیف و اجباری برای انجام واکسیناسیون دانش آموزان به عنوان پیش شرط ثبت نام در مدارس وجود ندارد. ما چنین پیش شرطی تعیین نکرده‌ایم و ستاد ملی کرونا نیز فعلا مصوبه‌ای برای اجباری کردن واکسیناسیون دانش آموزان برای حضور در مدرسه به ما ارائه نداده است.