با حکم دادستان عمومی و انقلاب بهبهان سه فقره از ساخت و ساز‌های غیر مجاز در این شهرستان قلع و قمع و یک هزار و ۶۰۰ متر مربع رفع تصرف شد.

قلع و قمع هزار و 600 متر مربع ساخت و ساز‌های غیر مجاز در بهبهان

قلع و قمع ساخت و ساز‌های غیر مجاز در بهبهان

هزار و ۶۰۰ متر مربع از دست متصرفان در شهرستان بهبهان رفع تصرف شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهبهان  گفت: برخی از افراد سودجو به صورت غیر قانونی اقدام به ساخت و ساز‌های غیر مجاز در زمین‌های کشاورزی کرده بودند.

رشیدی افزود: با حکم دادستان عمومی و انقلاب بهبهان سه فقره از ساخت و ساز‌های غیر مجاز در این شهرستان قلع و قمع و یک هزار و ۶۰۰ متر مربع رفع تصرف شد.
وی ادامه داد:  ازهمه فعالان بخش کشاورزی درخواست می‌شود   جهت ساخت طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی در اراضی خارج از محدوده شهر،   شهرک‌ها  و محدوده قانونی روستا‌های دارای طرح هادی مصوب با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و تشکیل پرونده نسبت به اخذ مجوز تغییر کاربری مجاز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اقدام نمایید.