به علت غرق شدگی هموطن عزیز رهاسازی آب متوقف شده بود که مجددا از ساعت ۱۴ امروز عملیات رهاسازی آب با دبی ۷۵ مترمکعب در ثانیه از سد مارون آغاز شده است.

مهدی خواجه پور رئیس امور آب منطقه‌ای شرق خوزستان (بهبهان):
به علت غرق شدگی هموطن عزیز رهاسازی آب متوقف شده بود که مجددا از ساعت ۱۴ امروز عملیات رهاسازی آب با دبی ۷۵ مترمکعب در ثانیه از سد مارون آغاز شده است.

 

رهاسازی مجدد آب با دبی ۷۵ متر مکعب بر ثانیه از سد مارون بهبهان