تاریخ و فرهنگ بهبهان - سید اسدالله موسوی و علی اشرف احمدی بهبهانی دو سناتور بهبهانی مجلس سنا ایران بوده‌اند.

سناتورهای بهبهانی مجلس سنا ایران

بهبهان نو، تاریخ و فرهنگ بهبهان – سید اسدالله موسوی و علی اشرف احمدی بهبهانی دو سناتور بهبهانی مجلس سنا ایران بوده‌اند.

 

سناتورهای بهبهانی مجلس سنا ایران

  • منبع خبر : تاریخ و فرهنگ بهبهان