مدیر امورآب منطقه شرق خوزستان از رهاسازی آب از سد کوثر از ساعت ٨ صبح روز دو شنبه مورخ ١۴٠١/۰۶/۲٨ با دبی ۳۰ مترمکعب بر ثانیه خبر داد.

رها سازی آب سد کوثر با دبی ۳۰ متر مکعب

مدیر امورآب منطقه شرق خوزستان گفت: رهاسازی آب از سد کوثر از ساعت ٨ صبح روز دو شنبه مورخ ١۴٠١/۰۶/۲٨ با دبی ۳۰ مترمکعب بر ثانیه انجام خواهد شد.

مهدی خواجه پور از روستا‌های پایین دست سد کوثر و مردم درخواست کرد که در مدت رهاسازی آب از بستر و حریم رودخانه‌های خیرآباد و زهره فاصله بگیرند.

به گفته او ۷۶ درصد از ظرفیت سد مخزنی کوثر در حال حاضر پر است و به منظور بهبود کیفیت آب رودخانه زهره در شهرستان هندیجان جهت شرب مردم و احشام آن ها، رهاسازی آب از سد کوثر صورت خواهد پذیرفت.

دبیر شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بهبهان در خصوص آخرین وضعیت سد کوثر گفت: حجم حداکثر مخزن ۵۴٧ میلیون مترمکعب، حجم فعلی ۴۳۱ میلیون مترمکعب، دبی ورودی ۵ مترمکعب بر ثانیه و دبی خروجی در حال حاضر ۹ مترمکعب بر ثانیه است.