16 آذر 1399

جریمه یک میلیون تومانی اصناف در صورت عدم استفاده از ماسک

برای اصنافی که پروتکل های بهداشتی را مراعات نمی‌کنند در مرحله اول تذکر داده می شود.

هشدار تختی برای بستری بیماران کرونایی نمانده! 18 مهر 1399

تکمیل ظرفیت تخت های بستری بیمارستان های شهیدزاده و تامین اجتماعی
هشدار تختی برای بستری بیماران کرونایی نمانده!

کرونا ویروس
چیزی یافت نشد !