دورکاری
08 فروردین 1400

دورکاری کارکنان ادارات خوزستان تمدید شد

فعالیت ادارات غیر ضرور با ۱۰ درصد ظرفیت و ادارات ضرور حداکثر با یک سوم حضور پرسنل در شهرهای قرمز و نارنجی باید باشد.