هشدار سطح زرد هواشناسی
صدور هشدار سطح زرد برای ورود یک سامانه بارشی به خوزستان 10 فروردین 1400
اداره کل هواشناسی خوزستان

صدور هشدار سطح زرد برای ورود یک سامانه بارشی به خوزستان

اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به ورود یک سامانه بارشی در استان هشدار سطح زرد صادر کرد.