تاکسیرانی شهرداری بهبهان در نظر دارد جهت واگذاری سرویس دانش آموزی در سال تحصیلی پیش رو به شرکت‌های واجد شرایط اقدام نماید.   واجدین شرایط با در دست داشتن مدارک شرکت تا تاریخ پانزدهم خرداد به واحد تاکسیرانی شهرداری بهبهان ، واقع در خیابان شهید گرایمی ،جهاد سابق ،ساختمان شماره دو مراجعه نمایند.    

تاکسیرانی شهرداری بهبهان در نظر دارد جهت واگذاری سرویس دانش آموزی در سال تحصیلی پیش رو به شرکت‌های واجد شرایط اقدام نماید.

 

واجدین شرایط با در دست داشتن مدارک شرکت تا تاریخ پانزدهم خرداد به واحد تاکسیرانی شهرداری بهبهان ، واقع در خیابان شهید گرایمی ،جهاد سابق ،ساختمان شماره دو مراجعه نمایند.